Strona: Oznaczenia literowe / Biblioteka PRz

Oznaczenia literowe

/A – zmiana do normy publikowana oddzielnie

+A2 – norma z włączoną do treści zmianą nr 2

+A# – norma z włączonymi do treści kilkoma zmianami

/AC – poprawka do normy publikowana oddzielnie

+AC – norma z włączoną do treści poprawką

/Ak – arkusz krajowy do PN-EN, PN-ISO (IEC)

/Ad – dodatek do normy publikowany oddzielnie

/Ap – poprawka krajowa do PN publikowana oddzielnie

/Az – zmiana krajowa do PN publikowana oddzielnie

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brazylia)

AECMA – European Association of Aerospace Industries / Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego

AENOR – Asociación Espańola de Normalización y Certificación (Hiszpania)

AFNOR – Association Française de Normalisation (Francja)

AIDMO – Arab Industrial Development and Mining Organization /Arabska Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego i Górnictwa

AMN – Asociación Mercosur de Normalización / Stowarzyszenie Normalizacyjne przy MERCOSUR

ANEC – European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation / Europejskie Stowarzyszenie ds. Koordynacji Przedstawicielstwa Konsumentów w Normalizacji

ANSI – American National Standard (USA)

APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation / Współpraca Gospodarcza Obszaru Azji i Pacyfiku

ARSO – African Regional Organization for Standardization / Afrykańska Regionalna Organizacja Normalizacyjna

ASEAN – Association of Southeast Asian Nations / Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej

ASTM – American Society for Testing and Materials (USA)

BN – norma branżowa (Polska)

BS – British Standard (Wielka Brytania)

BSI – British Standards Institution (Wielka Brytania)

(c) – norma uznana jako właściwa do stosowania w certyfikacji zgodności

CANENA – Consejo de Armonizacion de Normas Electrotecnicas de las Naciones de las Americas / Rada ds. Harmonizacji Norm Elektrotechnicznych Krajów Ameryk

CE – Communaute Europeenne / Wspólnota Europejska

CECIMO – European Committee for Cooperation of the Machine Tool Industries / Europejski Komitet ds. Współpracy Przemysłu Maszynowego

CEFIC – European Chemical Industry Council / Europejska Rada Przemysłu Chemicznego

CEFTA – Central European Free Trade Agreement / ¦rodkowo-Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations / Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji

CIE – Commission Internationale de  L'Eclairage / Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa

CISPR – International Special Committee on Radio Interference / Międzynarodowy Komitet Specjalny ds. Zakłóceń Radioelektrycznych

COPANT – Comision Panamericana des Normas Tecnicas / Panamerykańska Komisja ds. Norm Technicznych

CSN – Ceska Norma (Czechy)

CSNI – Czech Standards Institute (Czechy)

DIN – Deutsches Institut für Normung e.V. (Niemcy)

DS – Dansk Standard (Dania)

– umieszczone po numerach referencyjnych Polskich Norm, oznacza normę w języku orginału wprowadzoną metodą okładkową

EASC – EuroAsian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification / Euro-Azjatycka Międzypaństwowa Rada ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji

EC – European Commission / Komisja Europejska

ECISS – European Committee for Iron and Steel Standardization / Europejski Komitet ds. Normalizacji Żelaza i Stali

ECMA – European Computer Manufacturers Association / Europejske Stowarzyszenie Producentów Komputerów

EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport / Elektroniczna Wymiana Danych w Administracji, Gospodarce i Transporcie

EEA – European Economic Area / Europejski Obszar Gospodarczy

EEC – European Economic Community / Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)

EFTA – European Free Trade Association / Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

ELOT – Hellenic Organization for Standardization (Grecja)

EN – European Standard (norma europejska opracowana przez CEN, CENELEC lub ETSI)

ENV – prenorma europejska

EOTC – European Organisation for Conformity Assessment / Europejska Organizacja ds. Oceny Zgośności

EQV – norma ujednolicona, oznacza całkowitą zgodność treści merytorycznej z wprowadzoną normą i niepełną zgodność w sposobie prezentacji

ETS – European Telecommunication Standard (norma europejska opracowana przez ETSI przed zmianą procedury w 1996 r.)

ETSI EN – norma europejska opracowana przez ETSI

EU – norma europejska opracowana przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

EUCOMED – European Medical Technology Industry Association / Europejske Stowarzyszenie Przemysłu Techniki Medycznej

EWOS – European Workshop for Open Systems / Europejska Pracownia Systemów Otwartych

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations / Organizacja (ONZ) ds. Wyżywienia i Rolnictwa

FAO/WHO – FAO/WHO Codex Alimentarius Commission / Komisja FAO/WHO ds. Kodeksu Żywnościowego

FIEC – European Construction Industry Federation / Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego

GOST – Mezhgosudarstvennyj Standard (WNP)

GOST R – Gosudarstvennyj Standard Rossijskoj Federacji (Rosja)

HD – dokument harmonizacyjny CEN lub CENELEC

IAF – International Accreditation Forum / Międzynarodowe Forum ds. Akredytacji

IBN/BIN – Institut Belge de Normalisation Belgisch Instituut voor Normalisatie (Belgia)

IDT – norma identyczna, oznacza całkowitą zgodność treści merytorycznej i całkowitą zgodność w sposobie prezentacji z wprowadzoną normą

IEC – International Electrotechnical Commission (norma międzynarodowa opracowana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną)

IFAN – International Federation of Standards Users / Międzynarodowa Federacja Użytkowników Norm

ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation / Międzynarodowa Współpraca w zakresie Akredytacji Laboratoriów

ILO – International Labour Organization / Międzynarodowa Organizacja Pracy

INTN – Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (Paragwaj)

IPQ – Instituto Portuguęs da Qualidade (Portugalia)

IRAM – Instituto Argentino de Normalización (Aregentyna)

ISO – International Organization for Standarization (norma międzynarodowa opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną)

ISO/IEC – norma opracowana wspólnie przez ISO i IEC

ISO/TR – raport techniczny ISO

IST – Icelandic Standards (Islandia)

ITU – International Telecommunication Union / Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna

JIS – Japanese Industrial Standard (Japonia)

MERCOSUR – Mercado Comun del Sur / Stowarzyszenie Wolnego Handlu Krajów Ameryki Południowej

MOD – norma modyfikowana, oznacza brak całkowitej zgodności treści merytorycznej i/lub sposobu prezentacji z wprowadzoną normą

MSA – Malta Standards Authority (Malta)

NAFTA – North American Free Trade Agreement / Północno-Amerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu

NEN – Nederlands Normalisatie-instituut (Niderlandy)

NF – Norme Francaise (Francja)

NORMAPME – European Office of Crafts, Trades and Small and Medium-sized Enterprises for Standardisation / Europejskie Biuro Normalizacyjne Rzemiosła oraz Małych i ¦rednich Przedsiębiorstw

NP – dyrektywa nowego podejścia

NSAI – National Standards Authority of Ireland (Irlandia)

NSF – Norges Standardiseringsforbund (Norwegia)

(o) – norma wprowadzona do obowiązkowego stosowania

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development / Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OIML – Organisation Internationale de Métrologie Légale / Międzynarodowa Organizacja ds. Metrologii Prawnej

ON – Österreichisches Normungsinstitut (Austria)

ONORM – Osterreichische Norm (Austria)

PASC – Pacific Area Standards Congress / Komgres Normalizacyjny Obszaru Pacyfiku

PN – Polska Norma (Polska)

PN-EN – polskie wdrożenie EN

PN-IEC – polskie wdrożenie IEC

PN-ISO – polskie wdrożenie ISO

PrPN – projekt Polskiej Normy

PrPN-prEN – projekt normy europejskiej

rev – nowelizacja

SEE – Service de l'Energie de l'Etat (Luxemburg)

SFS – Suomen Standardisoimisliitto r.y. (Finlandia)

SIS – Swedish Standards Institute (Szwecja)

SNV – Schweizerische Normen-Vereinigung (Szwajcaria)

SS – Svensk Standard (Szwecja)

STN – lovenska Technicka Norma (Słowacja)

STSEV – RWPG

TBT – Technical Barriers to Trade (agreement) / Porozumienie w sprawie Barier Technicznych w Handlu

TGL – Technische Normen, Gutevorschriften und Lieferbedingungen (byłe NRD)

TR – raport techniczny

TUTB – European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety Europejskie Biuro Techniczne Związków Zawodowych / ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa

(U) – umieszczone po numerach referencyjnych Polskich Norm, oznacza normę europejską w języku oryginału wprowadzoną metodą uznania. Metoda polega na tym, że uznanie zostaje ogłoszone w "Normalizacji". Następuje wycofanie sprzecznych PN. Wprowadzanie zmian i poprawek następuje tą samą metodą a norma może być wprowadzona drugi raz metodą tłumaczenia

UN/ECE – dokument Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione (Włochy)

UNIDO – United Nations Industrial Development Organization / Organizacja ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego

UNIT – Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Urugwaj)

VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker (Niemcy)

VDI – Verein Deutscher Ingenieure (Niemcy)

WE/WB – Western European EDIFACT Board / Zachodnioeuropejska Rada EDIFACT

WHO – World Health Organization / Międzynarodowa Organizacja Zdrowia

WTO – World Trade Organization / Międzynarodowa Organizacja Handlu

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję